Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

หลักการ

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสตูรทกำหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนนรู้ที่ทเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษา
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กำหนด

ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

 
free pokerfree poker