Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting


ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(สกอ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์

 

ตัวบ่งชี้

รายการ

ผลประเมินตนเอง

4.2

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

NMC. 4.2-1-01

NMC. 4.2-1-02

NMC. 4.2-1-03

NMC. 4.2-1-04

NMC. 4.2-1-05

NMC. 4.2-1-06

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

NMC. 4.2-2-01

NMC. 4.2-2-02

NMC. 4.2-2-03

NMC. 4.2-2-04

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องคความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง

NMC. 4.2-3-01

NMC. 4.2-3-02

4. มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

NMC. 4.2-4-01

 

NMC. 4.2-4-02

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

NMC. 4.2-5-01

 

 
free pokerfree poker