Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting


ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน

กลุ่มสาขาวิชา

เกณฑ์การประเมินเท่ากับ 5 คะแนน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,000 บาทขึ้นไป/คน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

50,000 บาทขึ้นไป/คน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25,000 บาทขึ้นไป/คน

 

สูตรการคำนวณ :

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ


จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

——————————————————————————

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ


2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5


คะแนนที่ได้ =

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x 5

——————————————————————————

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 

 

 
free pokerfree poker