Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting

logonmc

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด การบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธการ. 2545 : 3) ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า ประเทศชาติของเราจะจเริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษา อบรมในวันนี้ จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สภาพความเป็นอยู่สังคมใด ๆ เป็นภาพสะท้อน ให้เห็นความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสังคมนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจในการจัดการศึกษา

วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามมาตร 22 ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติและเพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยฯต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อเกิดประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและเหมาะสม

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง ลักษณะของกิจกรรมควรสนองต่อความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และจัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยผู้สอนมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ส่วนการวัดและประเมินผลควรมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีทั้งการวัดด้วยแบบทดสอบและการวัดประเมินผลตามสภาพจริง

วิทยาลัยนครราชสีมาจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งมีความแตกต่างในด้านธรรมชาติของวิชากระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำคู่มือจะเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ถือเป็นหัวใจในการนำพานักศึกษาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของ สมศ. และสกอ.จึงควรจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 
free pokerfree poker