Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting

 

ประวัติความเป็นมา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมาได้ดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยมี ดร. เฉลิมชัย รัตนประยูร เป็นผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยนครราชสีมาได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อให้กระบวนการทำงานและการบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามความมุ่งหมายหลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 47 กำหนดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก

 

 
free pokerfree poker