Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting

การติดตามภาวะการมีงานทำ

3_1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557

เวลา 09.00  – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
20140213_140809

การอภิปรายการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-พ.ศ.๒๕๖๓)

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 13.30  – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

วิทยากรโดย ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

dsc07027

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ สกอ.และ สมศ.

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555

เวลา 13.00  – 16.00 น. ห้องประชุมเทพสถิต

วิทยากร ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตรRead More

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2)”

วันพุธที่ 11 มกราคม 2555

เวลา 13.00  – 16.00 น. ห้องประชุมเทพสถิต

วิทยากร ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

10

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ที่ 7.4)”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555

เวลา 13.00  – 16.00 น. ห้องประชุมเทพสถิต

วิทยากร ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตรRead More

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 3 จาก 4
free pokerfree poker